Công trình: WECH Wedding Event Convention Hall

Đđim: Quảng Bình

Mô t: 03 tầng

Tình trng: Đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Nhim v NEVO: Thiết kế kết cấu