Công trình: Sammy Hotel

Đđim: Tp.Phú Quốc, Kiên Giang

Mô t: 5 tầng

Tình trng: Đang thi công sàn 5

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm NEVO