Công trình:Amour Hotel

Đđim: Phú Quốc

Mô t: 10 tầng

Tình trng: Đang thi công

Nhim v NEVO: Thiết kế kết cấu và chuyển giao giải pháp sàn không dầm NEVO