Công trình: Live Sea Hotel

Đđim: Tp.Nha Trang, Khánh Hòa

Mô t: 27 tầng

Tình trng: Đang thiết kế

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm NEVO