Công trình: Biệt thự tư nhân Hòn Rớ

Đđim: Hòn Rớ , Khánh Hòa

Mô t: 03 tầng – Consol 5 m

Tình trng: Đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao sàn phẳng không dầm NEVO