Công trình: IMPEX Hotel

Mô t: 18 tầng

Tình trng: Đang thiết kế

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao sàn phẳng không dầm NEVO