Công trình: Villa tư nhân

Đđim: Tp.Hội An, Quảng Nam

Mô t: 02 tầng (700m2)

Tình trng: Đã hoàn thiện và đi vào khai thác sử dụng

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm NEVO