Công trình: Office Building Binh Thanh

Đđim: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh

Mô t: 9 tầng (3.000m2)

Vượt nhịp: 9m

Tình trng: Đã hoàn thiện phần thô

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm NEVO