Công trình: Office Building Quận 6

Đđim: Nguyễn Văn Luông, Quận 6, Tp.HCM

Mô t: 10 tầng

Vượt nhịp: 10m

Tình trng: Đang thi công sàn 2

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm NEVO