Công trình: Office Building

Đđim: 87 Hàm Nghi Quận 1

Tình trng: Đã thiết kế

Nhim v NEVO: Thiết kế kết cấu