Công trình: Trụ Sở Ban Ngành Đà Nẵng

Đđim: Tp. Đà Nẵng

Mô t: 05 tầng (25.000m2)

Tình trng: Đã thi công xong phần thô, vượt tiến độ 56 ngày

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm NEVO