Công trình: Tropical House Apartment

Đđim: 1 Tạ Mỹ Duật, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Kiến trúc: KTS Đặng Hải Triều

Mô t: 10 tầng (6.700m2)

Tình trng: Đã hoàn thiện và đi vào khai thác sử dụng

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm NEVO