Công trình: KATA Restaurant

Đđim: Đà Nẵng

Mô t: 03 tầng

Tình trng: Đang thi công

Nhim v NEVO: Thiết kế chuyển giao giải pháp sàn không dầm NEVO