Công trình: Central Point

Đđim: Tp. Đà Nẵng

Mô t: 2 hầm và 22 tầng (14.200m2)

Tình trng: Đang thi công đến sàn 5

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm NEVO