Công trình: Queen T&T Hotel

Đđim: 239B Phan Đình Phùng Tp.Đà Lạt

Mô t: 7 tầng

Tình trng: Đã hoàn thiện và đi vào khai thác sử dụng

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm NEVO