Công trình: Chung cư Easter Gate

Đđim: Bình Dương

Mô t: 22 tầng – 50.000m2

Tình trng: Đang thi công

Nhim v NEVO: Chuyển giao giải pháp Sàn Ô Cờ NEVO