Công trình: Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương

Đđim: Bình Dương

Tình trng: Đang thiết kế

Nhim v NEVO: Thẩm tra